תקנון

תקנון ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

 סטודנטים ששילמו שכ"ל מלא ללא הנחת הרשמה מוקדמת:

 • ביטול השתתפות בתכנית עד שבועיים לפני תחילתה יגרור דמי ביטול בסך 10 אחוז משכר הלימוד.

 • ביטול השתתפות בתכנית משבועיים לפני תחילתה ועד לשיעור מס' 2 יגרור דמי ביטול בסך 40 אחוז משכר הלימוד.

 • ביטול השתתפות בתכנית משיעור מס' 3 ואילך – אין החזר של שכר הלימוד.

סטודנטים ששילמו שכ"ל בהנחת הרשמה מוקדמת:

 • ביטול השתתפות בתכנית עד שבועיים לפני תחילתה יגרור דמי ביטול בסך 20 אחוז משכר הלימוד.

 • ביטול השתתפות בתכנית משבועיים לפני תחילתה ועד לשיעור מס' 2 יגרור דמי ביטול בסך 40 אחוז משכר הלימוד.

 • ביטול השתתפות בתכנית משיעור מס' 3 ואילך- אין החזר של שכר הלימוד.

v     אין החזר על דמי רישום בסך 200 ₪ בשום מקרה.

v     בקורס פיתוח אפליקציות – דמי ביטול יעמדו על סכום של 1,000 ש"ח במקרה של בקשה להפסקת לימודים בזמן המכינה.

בתכניות לימוד שבהן מספר המפגשים הינו עד 8 יהיה כדלהלן:

 • ביטול השתתפות בתכנית עד שבועיים לפני תחילתה יגרור דמי ביטול בסך 10 אחוז משכר הלימוד.

 • ביטול השתתפות בתכנית משבועיים לפני תחילתה ועד שיעור מס' 1 יגרור דמי ביטול בסך 40 אחוז משכר הלימוד.

 • ביטול השתתפות בתכנית משיעור מס' 2 ואילך – אין החזר של שכר הלימוד

תקנון ביטול הרשמה או הפסקת לימודים קורסים מקוונים

 • ביטול השתתפות בקורסים מקוונים עד לשלב קבלת שם משתמש/ קבלת ספרי לימוד: דמי ביטול בסך 5 אחוז מהעסקה או 100 ש׳׳ח, הנמוך מבין השניים. 

 • לאחר קבלת פרטי משתמש/ ספרי לימוד הקורס מוגדר כ״קורס שמומש״ ללא החזר כספי כלל.

תקנון התמחות בשכר

המכללה מציעה לבוגרי התכניות (פיתוח אפליקציות, קידום אתרים ומדיה חברתית) מסלול מיוחד של התמחות בשכר לאחר תום הלימודים.
כניסה למסלול של התמחות בשכר מותנית בעמידה בכל 4 הפרמטרים הבאים:

 • מעבר מבחן מסכם בציון 60 לפחות. (בקורסים בהם מתקיים מבחן מסכם).

 • הגשת פרויקט גמר בציון 60 לפחות. (הגשת פרויקט לא יאוחר מן התאריך שצוין במכתב הנלווה לתעודת הסיום)

 • נוכחות ב – 80 אחוז מן השיעורים לפחות. (למעט מקרים חריגים של מילואים/מחלה בהצגת אישורים מתאימים כנגד תאריכי החיסור).

 • תשלום שכ"ל מלא לתכנית הלימודים או תשלום שכ"ל בסכום שלא יפחת מ – 90 אחוז עלות שכ"ל המופיע בדפי המידע (לאחר קבלת מלגה או הנחה)

בוגרים העומדים בכל הפרמטרים שצוינו מעלה זכאים להגיש בקשה בכתב להתמחות בשכר, המכללה תעביר לבוגר פרויקט להתמחות תוך 9 חודשים ממועד סיום הלימודים.
בכל מקרה בו הסטודנט סירב להצעת ההתמחות שהעמידה בפניו המכללה, זכאותו להתמחות לאחר הסירוב תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לשיקול דעת של המכללה וראש התכנית הרלוונטי.

היקף שעות התמחות:
היקף שעות ההתמחות משתנים בין תכניות הלימוד וזאת בהתאם להיקף שעות הלימודים בכל תכנית ושעות פרויקט הגמר.
שעות ההתמחות המופיעות בתקנון הן אקדמיות ומוגדרות כמינימום שלהן המכללה מתחייבת כלפי הבוגר. המכללה רשאית להעביר לבוגר התמחות בהיקף שעות גבוה יותר וזאת בהתאם לשיקוליה, מספר הפרויקטים שממתינים לטיפול והיקפם.
קורס פיתוח אפליקציות מובייל המסלול המלא ios&Android (שמונים שעות)
קורס פיתוח אפליקציות מובייל ios  (ארבעים שעות)
קורס פיתוח אפליקציות מובייל Android  (ארבעים שעות)
קורס מנהלי מדיה חברתית (ארבעים שעות)
קורס קידום אתרים המסלול המלא seo&ppc (שישים שעות)
קורס קידום אתרים seo (שלושים שעות)
קורס קידום אתרים ppc (שלושים שעות)
*** הנהלת המכללה רשאית להעניק מבחירתה פרויקט להתמחות בשכר גם לבוגר שאינו עומד בכל 4 הפרמטרים וזאת בכפוף לשיקול דעתה ולהמלצתו של ראש התכנית הרלוונטי וזאת ללא מחויבות מצד המכללה להיקף השעות המופיע בתקנון התמחות בשכר.

תקנון קורסי אנגלית

שיבוץ רמות לקורסי אנגלית ברמת ביניים או רמת מתקדמים ייעשה על פי מבדק רמה של המכללה ו/או שיחה עם המרצה הרלוונטי של תכנית הלימוד.
בקורסי אנגלית רמת מתחילים בהם המועמד אינו נדרש להציג ידע קודם כלשהו, השיבוץ יבוצע אוטומטית לרמת פתיחה על פי שיחת הייעוץ שקיים הסטודנט עם יועצת הלימודים במכללה או רכז תכנית הלימודים וזאת ללא הכרח במבדק רמה ו/או שיחה עם המרצה הרלוונטי.

תקנון קורסי GSL 

דמי ההרשמה אינם כלולים בשכ"ל ואינם מוחזרים בכל מקרה של ביטול ע"י המשתתף, במקרה של ביטול הקורס על ידי המכללה התשלום יוחזר במלואו. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערך התכנית או מועדי הלימוידם.

במקרה של ביטול ע"י המשתתף עד שבוע לפני המפגש הראשון - החזר 90 אחוז משכר הלימוד. לאחר המפגש הראשון ועד ההגעה לפעם השלישית - החזר של 60 אחוז משכר הלימוד. לאחר ההגעה השלישית אין החזר כלל.

כל הודעת ביטול חייבת להימסר בכתב להנהלת המכללה והחזר כספי יבוצע כנגד קבלה מקורית בלבד.

 

תקנון מלגות

המלגה המוענקת לסטודנט ניתנת בהתאם לתכנית הלימודים אליה נרשם.
בכל מקרה בו יחליט הסטודנט לשנות תכנית לימודים (מעבר בין תכניות) בין אם טרם פתיחת התכנית ובין אם במהלכה, הזכאות למלגה תעלה לדיון מחודש בוועדת המלגות
ולסטודנט תימסר החלטה חדשה של הועדה בנוגע לזכאותו למלגה.
תוקף המלגה:
כל החלטת ועדה למלגה ניתנת למימוש עד 90 יום הוצאתה (על הסטודנט לבצע רישום לתכנית הלימודים תוך 90 יום מהחלטת הועדה על מנת לקבל את המלגה).
סטודנט שלא יבצע רישום בתוך התקופה בצויינה לעיל יידרש להגיש מחדש את טפסי בקשת למלגה לאשרור ועדת המלגה את החלטתה.

0
מחזורים
0 K+
בוגרים
0
קורסים וסדנאות
0
מרצים ומדריכים